قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

 
فارغ التحصیلانی که در قسمت دانش آموخته سایت اسامیشان اعلام شده است با به همراه داشتن اصل مدرک گواهی موقت کارشناسی خود و اصل شناسنامه به دانشگاه مراجعه کنند .
توجه داشته باشید دانشجویانی که وام یا تعهد خدمت در مقطع قبلی یا فعلی دارند بعد از انجام کارهای اداری برای دریافت دانشنامه خود اقدام کنند .