پذیرش دانشجوی کارشناسی

پذیرش دانشجوی کارشناسی

موسسه ابرار در سال تحصیلی جدید از طریق انتخاب رشته سازمان سنجش در رشته های زیر دانشجوی کارشناسی می پذیرد.

رشته ظرفیت توضیحات
 مهندسی کامپیوتر 120  
 مهندسی پزشکی 60  
 مهندسی صنایع 60  
 مهندسی برق 60  
مدیریت صنعتی 60 از بین متقاضیان رشته های تجربی، انسانی، و ریاضی فیزیک