اطلاعیه شماره3 ثبت نام: مدارک لازم جهت ثبت نام

اطلاعیه شماره3 ثبت نام: مدارک لازم جهت ثبت نام

-پذیرفته شدگان نظام جدید:

گواهی موقت دوره دوم (اصل و کپی)

ریز نمرات دوره دوم (اصل و کپی)

رسید پستی تاییدیه تحصیلی

کارنامه سلامت روان

کارنامه سلامت جسم

فرم اطلاعات عمومی

کپی تمام صفحات شناسنامه

کپی کارت ملی پشت و رو

فیش پرداخت الکترونیکی

رسید ثبت نام اینترنتی سایت دانشگاه

شش قطعه عکس

کپی دفترچه بیمه

اصل شناسنامه و کارت ملی

 

-پذیرفته شدگان نظام قدیم:

 اصل گواهی سه ساله متوسطه

اصل ریز نمرات متوسطه

اصل پیش دانشگاهی

اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی

رسید پستی تاییدیه تحصیلی

کارنامه سلامت روان

کارنامه سلامت جسم

فرم اطلاعات عمومی

کپی تمام صفحات شناسنامه

کپی کارت ملی پشت و رو

فیش پرداخت الکترونیکی

رسید ثبت نام اینترنتی سایت دانشگاه

شش قطعه عکس

کپی دفترچه بیمه

اصل شناسنامه و کارت ملی