قابل توجه دانشجویان جدید الورود

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

لطفا از طریق نام کاربری : شماره دانشجویی (کد آموزشی) و رمز عبور: شماره شناسنامه، وارد پرتال دانشگاه شده و برنامه انتخاب واحد نهایی خود را مشاهده کنید. (شماره دانشجویی برای دانشجویانی که پیامک ارسال نشده، روی برد آموزش نصب شده)