دفتر حقوقی

دفترحقوقی

دفترحقوقی موسسه

فتر حقوقی موسسه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق موسسه و حفظ منافع و مصالح آن در تنظیم روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی، تحت نظارت مستقیم ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده است.