چشم انداز و ماموریتها

چشم انداز و ماموریت ها

این دانشگاه درتهران برای تربیت دختران آینده ساز کشوردررشته های فنی ومهندسی بارویکرد بومی پذیری درحوزههای تخصصی مهندسی نرم افزاروسخت افزارکامپیوتر،مهندسی صنایع ،مهندسی برق،مهندسی فناوری اطلاعات ومخابرات می باشد.

ماموریتهای این مرکز:

-تربیت نیروی انسانی متخصص دررشته های  اولویت دارمصوب دفتر گسترش آموزش عالی کشور

-آماده سازی همه جانبه دختران ایرانی برای ساختن آینده کشور درحوزه های فنی مهندسی

-مشارکت درتحقیق وتوسعه فناوری وکارآفرینی در حوزه مهندسی وفناوریهای نرم

-فراهم نمودن محیطی تعالی بخش درخورشان دختران ایران اسلامی برای شکوفایی استعدادهای نهفته درعرصه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی وسیاسی