هیئت موسس

هیئت موسس

هیات موسس وهیات امنای دانشگاه

جمعی از اساتید دانشگاهها و مدیران آموزش عالی کشور با مجوز 16/4266 مورخ 1388 وشورایعالی انقلاب فرهنگی درسال 1387 اقدام به تاسیس دانشگاه ابرارنمودندکه از سال 1389اقدام به پذیرش دانشجو نموده وتاکنون تعدادی دانش اموخته ئارد بازار کار کشور نموده است.