اطلاعیه برگزاری امتحانات

با توجه به پیگیری به عمل آمده چگونگی برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی جاری موکول به تصمیم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد، لذا امتحانات پایان ترم به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه