اولین کنفرانس ملی فناوری و دستآوردهای نوین در علوم مهندسی

موسسه آموزش عالی ابرار و شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی برگزار می کنند: اولین کنفرانس ملی فناوری و دستآوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه