برنامه کلاسی ارشد هوش مصنوعی

قابل توجه دانشجویان ارشد هوش مصنوعی:

 

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه