برگزاری امتحانات طبق برنامه پیشین

قابل توجه دانشجویان گرامی، کلیه امتحانات طبق برنامه پیشین برگزار خواهد شد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه