تاریخ امتحانات معرفی به استاد نیمسال دوم ۴۰۲-۴۰۳

قابل توجه دانشجویان گرامی،  تاریخ برگزاری امتحانات معرفی به استاد به شرح زیر میباشد:

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه