تاریخ حذف اضطراری

قابل توجه دانشجویان گرامی، تاریخ حذف اضطراری 24 آذرماه می باشد و همچنین آخرین روز تشکیل کلاسها 9 دی ماه می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه