تعطیلی یک ماهه دانشگاه

به اطلاع مراجعین محترم میرساند دانشگاه تا آخر مردادماه تعطیل میباشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه