تقویم آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401 به صورت زیر می باشد.

تقویم آموزشی

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه