تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1401

ردیفعنوانتاریخ
1انتخاب واحد مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مهندسی پزشکی1400/11/09
2انتخاب واحد مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر1400/11/10
3انتخاب واحد ارشد1400/11/11
4متاخرین مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی، مهندسی پزشکی1400/11/12
4متاخرین مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، ارشد1400/11/13
5شروع کلاس ها1400/11/16
6حذف و اضافه

1400/11/30 الی 1400/12/02

7حذف اضطراری1401/03/09
8آخرین روز تشکیل کلاس ها1401/03/19
9امتحانات آزمایشگاه1401/03/16 الی 1401/03/19
10شروع امتحانات1401/03/21 الی 1401/04/02
سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه