دروس ارائه شده و برنامه کلاسی ورودی1401

ضمن خیر مقدم به دانش جویان جدیدالورود، دروس ارائه شده و برنامه کلاسی رشته های مختلف به شرح زیر است:

 

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه