دوره آموزشی طراحی و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی منفصل از شبکه

پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند.

دوره آموزشی طراحی و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی منفصل از شبکه (off-grid)

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه