ساعت امتحانات فردا ۲۶دی

قابل توجه دانشجویان گرامی امتحانات فردا صبح ساعت 8 تا 10 به دلیل برودت هوا. به ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر منتقل شد. بقیه امتحانات طبق برنامه اجرا میشود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه