قابل توجه دانشجویان گروه برق

آقای دکتر رضایتی در روز پنجشنبه صبح در دانشگاه پاسخگوی دانشجویان میباشد

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه