قوانین امتحانات

قبل از ورود به جلسه امتحانات دانشجویان می بایست به نکات زیر توجه نمایند:

  1. امتحان راس ساعت اعلام شده در برنامه امتحانی شروع می شود: نوبت اول 8-10   نوبت دوم 11-13   نوبت سوم 14-16
  2. دانشجویان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشند.
  3. حضور دانشجو پس از شروع جلسه امتحان به منزله غیبت وی تلقی می شود.
  4. ورود مجدد دانشجویی که از جلسه امتحان خارج شده، امکان پذیر نیست.
  5. جابجا کردن وسایل بین دانشجویان در جلسه امتحان به منزله تقلب می باشد.
  6. در صورت محرز شدن تقلب در جلسه امتحان، نام دانشجو ثبت شده و نمره پایان ترم طبق مقررات در لیست نمره 0.25 درج می شود و مراتب جهت اقدامات بعدی به کمیته انضباطی اعلام می گردد.
  7. همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات و کارت دانشجویی در تمام جلسات الزامی است.
  8. دانشجویان قبل از امضای صورت جلسه حضور غیاب مجاز به خارج شدن از جلسه امتحان نمی باشند.
  9. به همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه، تلفن همراه، ماشی حساب پیشرفته در جلسه امتحان ممنوع  و تقلب محسوب می شود. (استفاده از ماشین حساب ساده در صورت تایید استاد مربوطه بلامانع می باشد)
  10. رعایت حجاب کامل اسلامی در جلسه امتحان الزامی است و از ورود دانشجویان بدحجاب به جلسه امتحان جدا خودداری می شود)
سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه