مهندسی پزشکی

مدیر گروه: دکتر فهیمه سادات ذاکری

راه های ارتباطی گروه مهندسی پزشکی: fahimehsadatzakeri@gmail.com

فرمت پروپوزال پروژه پایانی دانشجویان مهندسی پزشکی

سرفصل های رشته مهندسی پزشکی

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه