نکات مورد توجه در امتحانات پایان ترم

دانشجویان عزیز لطفا توجه کنید :

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه