اطلاعیه شماره2 ثبت نام

اطلاعیه شماره2 ثبت نام

قابل توجه دانشجویان گرامی: 

- تاریخ ثبت نام متاخرین برای کلیه دانشجویان روز چهارشنبه 99/6/12 میباشد.
- دانشجویان می توانند نتایج درخواستهای خود را با مراجعه به پورتال خود ببینند.
- کلاسها ی ارائه شده در صورتی که به حدنصاب برسند، تشکیل می شوند.
_ دروسی که با ورودی های جدید مشترک است مانند ریاضی 1،بعد از ثبت نام ورودیهای جدید تشکیل می شود ودر جدول کلاسها زمان هایی برای کلاسهای جبرانی آنها اعلام می گردد.