کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

مهندسی نرم افزار

مدیر گروه:

مهندس مریم صداقتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

 تدریس در دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه های پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی

ارائه مقالات علمی در حوزه های رمزنگاری تصاویر، مسائل بهینه سازی و تئوری بازی ها

همکاری در پروژه هایی نرم افزاری زیر نظر ارگان های دولتی ماننده وزارت صمت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان نظام روانشناسی به عنوان برنامه نویس و مدیر پروژه. حضور در تیم داوری شرکت های شتابدهنده و همکاری در مدیریت پروژه های پذیرفته شده

چارت پیشنهادی رشته مهندسی نرم افزار

چارت پیشنهادی مهندسی نرم افزار ورودی 95

چارت پیشنهادی مهندسی نرم افزار ورودی 96