معاونت فرهنگی

معاونت فرهنگی

فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز موسسه غیر انتفاعی ابرار  از بدو تأسیس بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر نیز شده است. معاونت فرهنگی دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.

از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی دانشجویی ، نشریات دانشجویی ، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری، مسابقات و جشنواره های فرهنگی، هنری و اجتماعی و اردوها و بازدید های علمی اشاره نمود.